อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางกระทุ่ม 518 1 1 520 90 0 0 0
0.00%
บ้านไร่ 378 2 0 380 100 0 0 0
0.00%
โคกสลุด 364 0 2 366 100 0 1 1
1.00%
สนามคลี 245 1 1 247 60 0 0 0
0.00%
ท่าตาล 500 2 6 508 90 0 1 1
1.11%
ไผ่ล้อม 418 3 2 423 110 0 1 1
0.91%
นครป่าหมาก 808 3 2 813 130 0 1 1
0.77%
เนินกุ่ม 765 2 10 777 110 0 1 1
0.91%
วัดตายม 467 1 2 470 80 0 2 2
2.50%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 4,463 15 26 4,504 870 0 7 7
0.80%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ