อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางระกำ 1,514 10 2 1,526 190 0 2 2
1.05%
ปลักแรด 754 4 12 770 100 0 1 1
1.00%
พันเสา 752 1 1 754 110 0 1 1
0.91%
วังอิทก 868 1 9 878 110 0 0 0
0.00%
บึงกอก 887 1 2 890 120 0 0 0
0.00%
หนองกุลา 1,680 4 15 1,699 220 0 4 4
1.82%
ชุมแสงสงคราม 1,068 3 18 1,089 110 0 2 2
1.82%
นิคมพัฒนา 1,040 1 4 1,045 130 0 3 3
2.31%
บ่อทอง 799 4 3 806 100 0 1 1
1.00%
ท่านางงาม 1,045 2 3 1,050 110 0 1 1
0.91%
คุยม่วง 1,275 2 2 1,279 120 0 1 1
0.83%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 11,682 33 71 11,786 1,420 0 16 16
1.13%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ