อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ป่าแดง 937 15 3 955 120 0 6 6
5.00%
ชาติตระการ 607 5 2 614 90 0 12 12
13.33%
สวนเมี่ยง 820 6 3 829 100 0 6 6
6.00%
บ้านดง 1,056 2 3 1,061 160 0 2 2
1.25%
บ่อภาค 831 0 2 833 160 0 3 3
1.88%
ท่าสะแก 485 2 11 498 90 0 3 3
3.33%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 4,736 30 24 4,790 720 0 32 32
4.44%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ