อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
นครไทย 811 4 21 836 130 0 1 1
0.77%
หนองกะท้าว 1,471 13 21 1,505 270 0 2 2
0.74%
บ้านแยง 683 3 28 714 130 0 2 2
1.54%
เนินเพิ่ม 1,319 6 12 1,337 190 0 4 4
2.11%
นาบัว 864 7 4 875 150 0 2 2
1.33%
นครชุม 542 1 1 544 80 0 3 3
3.75%
น้ำกุ่ม 335 4 2 341 70 0 0 0
0.00%
ยางโกลน 599 1 45 645 100 0 0 0
0.00%
บ่อโพธิ์ 938 6 2 946 130 0 4 4
3.08%
บ้านพร้าว 495 3 8 506 100 0 1 1
1.00%
ห้วยเฮี้ย 567 3 3 573 100 0 1 1
1.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 8,624 51 147 8,822 1,450 0 20 20
1.38%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ