อำเภอ��������������������������������������� จังหวัด������������������������

อำเภอ��������������������������������������� จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
วังน้ำคู้ 314 4 12 330 80 0 1 1
1.25%
วัดจันทร์ 257 6 5 268 60 0 5 5
8.33%
วัดพริก 530 11 3 544 120 0 4 4
3.33%
ท่าทอง 454 8 2 464 110 0 22 22
20.00%
ท่าโพธิ์ 944 24 12 980 110 0 5 5
4.55%
สมอแข 476 10 9 495 80 0 12 12
15.00%
ดอนทอง 619 11 8 638 140 0 9 9
6.43%
บ้านป่า 338 3 4 345 100 0 2 2
2.00%
ปากโทก 226 4 1 231 70 0 2 2
2.86%
หัวรอ 720 27 18 765 120 0 10 10
8.33%
จอมทอง 348 4 11 363 90 0 2 2
2.22%
บ้านกร่าง 483 10 5 498 120 0 6 6
5.00%
บ้านคลอง 560 9 16 585 50 0 13 13
26.00%
พลายชุมพล 305 3 2 310 50 0 0 0
0.00%
มะขามสูง 698 7 3 708 100 0 5 5
5.00%
อรัญญิก 1,141 46 5 1,192 100 0 12 12
12.00%
บึงพระ 776 15 10 801 100 0 18 18
18.00%
ไผ่ขอดอน 181 5 3 189 60 0 2 2
3.33%
งิ้วงาม 337 2 1 340 70 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 1,260 43 45 1,348 0 0 32 32
รวม 10,967 252 175 11,394 1,730 0 162 162
9.36%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ