อำเภอ��������������������������������� จังหวัด���������������������

อำเภอ��������������������������������� จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บ้านใหม่ไชยมงคล 488 6 14 508 135 0 3 3
2.22%
ไทยชนะศึก 603 10 3 616 165 0 2 2
1.21%
ทุ่งเสลี่ยม 450 5 12 467 195 0 4 4
2.05%
กลางดง 620 12 8 640 225 0 4 4
1.78%
เขาแก้วศรีสมบูรณ์ 521 10 3 534 165 0 2 2
1.21%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,682 43 40 2,765 885 0 15 15
1.69%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ