อำเภอ������������������ จังหวัด���������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ศรีนคร 359 2 4 365 150 0 1 1
0.67%
นครเดิฐ 349 1 1 351 165 0 1 1
0.61%
น้ำขุม 386 2 3 391 150 0 0 0
0.00%
คลองมะพลับ 430 6 2 438 150 0 3 3
2.00%
หนองบัว 375 1 1 377 120 0 1 1
0.83%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,899 12 11 1,922 735 0 6 6
0.82%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ