อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ในเมือง 349 3 7 359 195 0 2 2
1.03%
คลองกระจง 235 3 6 244 135 0 0 0
0.00%
วังพิณพาทย์ 44 0 2 46 60 0 0 0
0.00%
วังไม้ขอน 88 0 2 90 60 0 0 0
0.00%
ย่านยาว 313 3 7 323 180 0 3 3
1.67%
นาทุ่ง 203 2 5 210 120 0 0 0
0.00%
คลองยาง 323 4 4 331 180 0 4 4
2.22%
เมืองบางยม 111 2 4 117 75 0 3 3
4.00%
ท่าทอง 165 1 5 171 105 0 0 0
0.00%
ปากน้ำ 343 2 4 349 180 0 1 1
0.56%
ป่ากุมเกาะ 391 5 6 402 210 0 2 2
0.95%
เมืองบางขลัง 291 5 4 300 135 0 1 1
0.74%
หนองกลับ 306 9 1 316 120 0 4 4
3.33%
อื่น ๆ 258 4 8 270 0 0 8 8
รวม 3,420 43 65 3,528 1,755 0 28 28
1.60%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ