อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
คลองตาล 218 2 3 223 120 0 28 28
23.33%
วังลึก 243 5 5 253 105 0 2 2
1.90%
สามเรือน 324 0 1 325 165 0 30 30
18.18%
บ้านนา 211 1 2 214 90 0 1 1
1.11%
วังทอง 219 0 1 220 120 0 18 18
15.00%
นาขุนไกร 385 1 4 390 180 0 36 36
20.00%
เกาะตาเลี้ยง 418 1 2 421 210 0 33 33
15.71%
วัดเกาะ 295 1 4 300 105 0 16 16
15.24%
บ้านไร่ 318 2 0 320 165 0 3 3
1.82%
ทับผึ้ง 391 0 1 392 135 0 89 89
65.93%
บ้านซ่าน 277 1 2 280 150 0 27 27
18.00%
วังใหญ่ 249 0 3 252 120 0 34 34
28.33%
ราวต้นจันทร์ 214 0 2 216 105 0 44 44
41.90%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,762 14 30 3,806 1,770 0 361 361
20.40%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ