อำเภอ��������������������������������� จังหวัด���������������������

อำเภอ��������������������������������� จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หาดเสี้ยว 163 1 2 2 168 15 0 10 10
66.67%
ป่างิ้ว 253 2 0 1 256 36 0 9 9
25.00%
แม่สำ 364 1 1 1 367 42 0 2 2
4.76%
แม่สิน 853 10 9 7 879 75 0 16 16
21.33%
บ้านตึก 389 6 4 2 401 42 0 15 15
35.71%
หนองอ้อ 223 2 2 2 229 27 0 2 2
7.41%
ท่าชัย 398 4 4 2 408 39 0 3 3
7.69%
ศรีสัชนาลัย 157 3 0 0 160 18 0 1 1
5.56%
ดงคู่ 259 3 2 1 265 27 0 24 24
88.89%
บ้านแก่ง 464 4 3 7 478 39 0 5 5
12.82%
สารจิตร 465 8 7 4 484 42 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,988 44 34 29 4,095 402 0 87 87
21.64%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ