อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
กง 431 5 7 443 195 0 3 3
1.54%
บ้านกร่าง 329 2 4 335 75 0 2 2
2.67%
ไกรนอก 337 2 3 342 120 0 0 0
0.00%
ไกรกลาง 402 6 1 409 120 0 0 0
0.00%
ไกรใน 755 10 3 768 225 0 0 0
0.00%
ดงเดือย 448 12 6 466 165 0 2 2
1.21%
ป่าแฝก 442 10 4 456 135 0 4 4
2.96%
กกแรต 452 6 4 462 180 0 1 1
0.56%
ท่าฉนวน 455 6 5 466 180 0 3 3
1.67%
หนองตูม 324 10 8 342 120 0 0 0
0.00%
บ้านใหม่สุขเกษม 250 5 4 259 120 0 2 2
1.67%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 4,625 74 49 4,748 1,635 0 17 17
1.04%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ