อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
กง 431 5 7 3 446 39 0 21 21
53.85%
บ้านกร่าง 329 2 4 2 337 15 0 1 1
6.67%
ไกรนอก 337 2 3 0 342 24 2 24 26
108.33%
ไกรกลาง 402 6 1 0 409 24 1 5 6
25.00%
ไกรใน 755 10 3 1 769 45 2 10 12
26.67%
ดงเดือย 448 12 6 2 468 33 2 52 54
163.64%
ป่าแฝก 442 10 4 4 460 27 2 21 23
85.19%
กกแรต 452 6 4 2 464 36 1 8 9
25.00%
ท่าฉนวน 455 6 5 3 469 36 2 30 32
88.89%
หนองตูม 324 10 8 0 342 24 0 3 3
12.50%
บ้านใหม่สุขเกษม 250 5 4 2 261 24 1 27 28
116.67%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 4,625 74 49 19 4,767 327 13 202 215
65.75%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ