อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
โตนด 604 11 3 618 255 0 4 4
1.57%
ทุ่งหลวง 382 1 3 386 195 0 2 2
1.03%
บ้านป้อม 302 2 2 306 120 0 0 0
0.00%
สามพวง 265 1 0 266 150 0 1 1
0.67%
ศรีคีรีมาศ 330 3 2 335 165 0 0 0
0.00%
หนองจิก 421 5 2 428 180 0 2 2
1.11%
นาเชิงคีรี 260 7 3 270 150 0 2 2
1.33%
หนองกระดิ่ง 303 8 6 317 90 0 0 0
0.00%
บ้านน้ำพุ 194 13 2 209 120 0 3 3
2.50%
ทุ่งยางเมือง 159 1 2 162 75 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,220 52 25 3,297 1,500 0 14 14
0.93%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ