อำเภอ������������������������������������������ จังหวัด���������������������

อำเภอ������������������������������������������ จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ลานหอย 335 13 8 356 150 0 5 5
3.33%
บ้านด่าน 226 5 5 236 120 0 2 2
1.67%
วังตะคร้อ 330 19 9 358 120 0 1 1
0.83%
วังน้ำขาว 642 3 9 654 255 0 1 1
0.39%
ตลิ่งชัน 483 8 10 501 150 0 1 1
0.67%
หนองหญ้าปล้อง 288 1 4 293 150 0 1 1
0.67%
วังลึก 258 3 11 272 120 0 2 2
1.67%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,562 52 56 2,670 1,065 0 13 13
1.22%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ