อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������

อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บ้านสวน 513 14 5 532 195 0 3 3
1.54%
เมืองเก่า 507 8 7 522 165 0 4 4
2.42%
ปากแคว 332 3 4 339 135 0 6 6
4.44%
ยางซ้าย 345 3 2 350 180 0 4 4
2.22%
บ้านกล้วย 552 4 4 560 210 0 4 4
1.90%
บ้านหลุม 322 8 1 331 135 0 1 1
0.74%
ตาลเตี้ย 120 0 5 125 60 0 1 1
1.67%
ปากพระ 157 1 3 161 90 0 0 0
0.00%
วังทองแดง 252 0 1 253 120 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 216 7 4 227 0 0 6 6
รวม 3,316 48 36 3,400 1,290 0 29 29
2.25%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ