อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������

อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
บ้านสวน 513 14 5 4 536 39 1 2 3
7.69%
เมืองเก่า 507 8 7 8 530 33 0 4 4
12.12%
ปากแคว 332 3 4 7 346 27 0 3 3
11.11%
ยางซ้าย 345 3 2 4 354 36 0 2 2
5.56%
บ้านกล้วย 552 4 4 4 564 42 1 7 8
19.05%
บ้านหลุม 322 8 1 1 332 27 1 0 1
3.70%
ตาลเตี้ย 120 0 5 1 126 12 0 3 3
25.00%
ปากพระ 157 1 3 0 161 18 0 4 4
22.22%
วังทองแดง 252 0 1 0 253 24 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 216 7 4 7 234 0 0 9 9
รวม 3,316 48 36 36 3,436 258 3 34 37
14.34%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ