อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
โกสัมพี 756 9 2 767 390 0 9 9
2.31%
เพชรชมภู 441 1 3 445 135 0 1 1
0.74%
ลานดอกไม้ตก 332 0 1 333 135 0 1 1
0.74%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,529 10 6 1,545 660 0 11 11
1.67%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ