อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
บึงสามัคคี 321 1 2 11 335 36 0 0 0
0.00%
วังชะโอน 588 19 8 20 635 42 0 3 3
7.14%
ระหาน 361 0 2 3 366 30 0 0 0
0.00%
เทพนิมิต 235 0 3 1 239 27 0 6 6
22.22%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,505 20 15 35 1,575 135 0 9 9
6.67%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ