อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บึงสามัคคี 321 1 2 324 180 0 11 11
6.11%
วังชะโอน 588 19 8 615 210 0 20 20
9.52%
ระหาน 361 0 2 363 150 0 3 3
2.00%
เทพนิมิต 235 0 3 238 135 0 1 1
0.74%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,505 20 15 1,540 675 0 35 35
5.19%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ