อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
โพธิ์ทอง 506 6 2 4 518 51 2 7 9
17.65%
หินดาต 343 1 7 4 355 42 0 1 1
2.38%
ปางตาไว 266 7 3 6 282 33 1 1 2
6.06%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,115 14 12 14 1,155 126 3 9 12
9.52%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ