อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
โพธิ์ทอง 506 6 2 514 255 0 4 4
1.57%
หินดาต 343 1 7 351 210 0 3 3
1.43%
ปางตาไว 266 7 3 276 165 0 6 6
3.64%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,115 14 12 1,141 630 0 13 13
2.06%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ