อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������������

อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ทุ่งทราย 425 38 5 468 255 0 1 1
0.39%
ทุ่งทอง 442 4 0 446 165 0 2 2
1.21%
ถาวรวัฒนา 389 32 5 426 150 0 2 2
1.33%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,256 74 10 1,340 570 0 5 5
0.88%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ