อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ลานกระบือ 284 7 4 295 165 0 1 1
0.61%
ช่องลม 190 1 0 191 120 0 0 0
0.00%
หนองหลวง 361 13 1 375 225 0 0 0
0.00%
โนนพลวง 175 3 3 181 120 0 0 0
0.00%
ประชาสุขสันต์ 349 4 4 357 165 0 20 20
12.12%
บึงทับแรต 128 3 0 131 120 0 0 0
0.00%
จันทิมา 258 0 2 260 120 0 4 4
3.33%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,745 31 14 1,790 1,035 0 25 25
2.42%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ