อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
คลองขลุง 547 7 4 558 195 0 11 11
5.64%
ท่ามะเขือ 360 6 14 380 135 0 3 3
2.22%
ท่าพุทรา 228 5 2 235 105 0 6 6
5.71%
แม่ลาด 117 2 0 119 90 0 1 1
1.11%
วังยาง 235 0 12 247 135 0 3 3
2.22%
วังแขม 452 2 8 462 240 0 5 5
2.08%
หัวถนน 279 8 4 291 135 0 6 6
4.44%
วังไทร 597 14 2 613 225 0 9 9
4.00%
วังบัว 306 7 1 314 150 0 4 4
2.67%
คลองสมบูรณ์ 392 4 3 399 135 0 2 2
1.48%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,513 55 50 3,618 1,545 0 50 50
3.24%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ