อำเภอ������������������������������������������ จังหวัด���������������������������

อำเภอ������������������������������������������ จังหวัด���������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ยางสูง 235 0 3 238 135 0 2 2
1.48%
ป่าพุทรา 482 7 5 494 240 0 10 10
4.17%
แสนตอ 380 4 1 385 105 0 8 8
7.62%
สลกบาตร 290 8 7 305 105 0 24 24
22.86%
บ่อถ้ำ 516 10 4 530 270 0 8 8
2.96%
ดอนแตง 266 3 0 269 135 0 3 3
2.22%
วังชะพลู 800 12 1 813 300 0 29 29
9.67%
โค้งไผ่ 440 2 1 443 195 0 4 4
2.05%
ปางมะค่า 768 11 1 780 360 0 13 13
3.61%
วังหามแห 577 21 4 602 180 0 3 3
1.67%
เกาะตาล 195 0 1 196 120 0 7 7
5.83%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 4,949 78 28 5,055 2,145 0 111 111
5.17%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ