อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
คลองน้ำไหล 831 20 3 854 420 0 5 5
1.19%
โป่งน้ำร้อน 376 5 4 385 150 0 2 2
1.33%
คลองลานพัฒนา 707 9 6 722 315 0 7 7
2.22%
สักงาม 478 3 3 484 150 0 4 4
2.67%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,392 37 16 2,445 1,035 0 18 18
1.74%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ