อำเภอ������������������ จังหวัด���������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด���������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ไทรงาม 434 2 2 438 150 0 1 1
0.67%
หนองคล้า 421 0 1 422 120 0 3 3
2.50%
หนองทอง 270 2 3 275 150 0 0 0
0.00%
หนองไม้กอง 280 2 3 285 150 0 2 2
1.33%
มหาชัย 284 6 2 292 180 0 2 2
1.11%
พานทอง 377 1 3 381 150 0 2 2
1.33%
หนองแม่แตง 604 7 2 613 165 0 3 3
1.82%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,670 20 16 2,706 1,065 0 13 13
1.22%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ