อำเภอ������������������������������������������ จังหวัด���������������������������

อำเภอ������������������������������������������ จังหวัด���������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ไตรตรึงษ์ 354 8 3 365 225 0 9 9
4.00%
อ่างทอง 530 7 7 544 315 0 6 6
1.90%
นาบ่อคำ 799 24 11 834 375 0 36 36
9.60%
นครชุม 415 7 3 425 195 0 10 10
5.13%
ทรงธรรม 315 17 3 335 180 0 22 22
12.22%
ลานดอกไม้ 232 4 2 238 165 0 1 1
0.61%
หนองปลิง 268 8 3 279 165 0 18 18
10.91%
คณฑี 427 12 7 446 195 0 3 3
1.54%
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 491 7 2 500 240 0 2 2
0.83%
เทพนคร 613 11 8 632 330 0 9 9
2.73%
วังทอง 500 10 12 522 315 0 20 20
6.35%
ท่าขุนราม 441 16 2 459 195 0 3 3
1.54%
คลองแม่ลาย 290 13 0 303 150 0 1 1
0.67%
ธำมรงค์ 200 3 1 204 120 0 1 1
0.83%
สระแก้ว 427 12 3 442 180 0 7 7
3.89%
อื่น ๆ 321 21 12 354 0 0 18 18
รวม 6,623 180 79 6,882 3,345 0 166 166
4.96%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ