อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������

อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
แม่คำมี 163 5 1 169 80 0 0 0
0.00%
หนองม่วงไข่ 210 2 3 215 160 0 1 1
0.63%
น้ำรัด 127 7 4 138 120 0 1 1
0.83%
วังหลวง 161 7 2 170 100 0 2 2
2.00%
ตำหนักธรรม 231 4 1 236 160 0 0 0
0.00%
ทุ่งแค้ว 116 3 0 119 80 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,008 28 11 1,047 700 0 4 4
0.57%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ