อำเภอ��������������������� จังหวัด������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
วังชิ้น 331 4 4 339 220 0 26 26
11.82%
สรอย 347 3 2 352 220 0 11 11
5.00%
แม่ป้าก 188 10 3 201 200 0 2 2
1.00%
นาพูน 391 7 9 407 220 0 7 7
3.18%
แม่พุง 402 5 9 416 320 0 10 10
3.13%
ป่าสัก 274 4 0 278 200 0 1 1
0.50%
แม่เกิ๋ง 183 3 2 188 160 0 1 1
0.63%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,116 36 29 2,181 1,540 0 58 58
3.77%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ