อำเภอ��������������������� จังหวัด������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
วังชิ้น 331 4 4 26 365 44 0 1 1
2.27%
สรอย 347 3 2 11 363 44 0 2 2
4.55%
แม่ป้าก 188 10 3 2 203 40 0 2 2
5.00%
นาพูน 391 7 9 10 417 44 0 7 7
15.91%
แม่พุง 402 5 9 10 426 64 1 5 6
9.38%
ป่าสัก 274 4 0 2 280 40 0 1 1
2.50%
แม่เกิ๋ง 183 3 2 1 189 32 1 6 7
21.88%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,116 36 29 62 2,243 308 2 24 26
8.44%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ