อำเภอ��������� จังหวัด������������

อำเภอ��������� จังหวัด������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บ้านหนุน 245 6 2 253 220 0 3 3
1.36%
บ้านกลาง 177 4 6 187 240 0 1 1
0.42%
ห้วยหม้าย 516 3 4 523 340 0 4 4
1.18%
เตาปูน 269 2 0 271 240 0 4 4
1.67%
หัวเมือง 490 0 0 490 260 0 0 0
0.00%
สะเอียบ 251 0 3 254 200 0 3 3
1.50%
แดนชุมพล 126 2 0 128 80 0 2 2
2.50%
ทุ่งน้าว 158 1 0 159 120 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,232 18 15 2,265 1,700 0 17 17
1.00%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ