อำเภอ��������������������� จังหวัด������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เด่นชัย 301 4 1 306 220 0 3 3
1.36%
แม่จั๊วะ 332 27 2 361 200 0 3 3
1.50%
ไทรย้อย 424 3 3 430 240 0 0 0
0.00%
ห้วยไร่ 350 6 1 357 200 0 0 0
0.00%
ปงป่าหวาย 277 11 1 289 180 0 1 1
0.56%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,684 51 8 1,743 1,040 0 7 7
0.67%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ