อำเภอ��������������������� จังหวัด������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
สูงเม่น 335 9 5 3 352 40 0 4 4
10.00%
น้ำชำ 254 57 2 4 317 60 0 8 8
13.33%
หัวฝาย 335 34 21 10 400 52 0 5 5
9.62%
ดอนมูล 245 6 1 3 255 40 0 6 6
15.00%
บ้านเหล่า 250 2 6 0 258 36 0 1 1
2.78%
บ้านกวาง 161 11 0 2 174 24 0 0 0
0.00%
บ้านปง 150 2 5 0 157 24 0 0 0
0.00%
บ้านกาศ 183 6 1 1 191 28 0 1 1
3.57%
ร่องกาศ 295 4 5 5 309 44 0 4 4
9.09%
สบสาย 153 7 2 1 163 24 0 2 2
8.33%
เวียงทอง 353 9 0 1 363 48 0 2 2
4.17%
พระหลวง 123 2 0 2 127 20 0 2 2
10.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,837 149 48 32 3,066 440 0 35 35
7.95%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ