อำเภอ��������������������� จังหวัด������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
สูงเม่น 335 9 5 349 200 0 3 3
1.50%
น้ำชำ 254 57 2 313 300 0 2 2
0.67%
หัวฝาย 335 34 21 390 260 0 10 10
3.85%
ดอนมูล 245 6 1 252 200 0 2 2
1.00%
บ้านเหล่า 250 2 6 258 180 0 0 0
0.00%
บ้านกวาง 161 11 0 172 120 0 2 2
1.67%
บ้านปง 150 2 5 157 120 0 0 0
0.00%
บ้านกาศ 183 6 1 190 140 0 1 1
0.71%
ร่องกาศ 295 4 5 304 220 0 5 5
2.27%
สบสาย 153 7 2 162 120 0 1 1
0.83%
เวียงทอง 353 9 0 362 240 0 1 1
0.42%
พระหลวง 123 2 0 125 100 0 2 2
2.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,837 149 48 3,034 2,200 0 29 29
1.32%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ