อำเภอ��������� จังหวัด������������

อำเภอ��������� จังหวัด������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ห้วยอ้อ 353 2 3 358 280 0 2 2
0.71%
บ้านปิน 284 0 0 284 240 0 1 1
0.42%
ต้าผามอก 155 4 1 160 160 0 4 4
2.50%
เวียงต้า 306 3 2 311 200 0 4 4
2.00%
ปากกาง 191 2 1 194 180 0 1 1
0.56%
หัวทุ่ง 221 4 2 227 180 0 1 1
0.56%
ทุ่งแล้ง 395 3 2 400 240 0 4 4
1.67%
บ่อเหล็กลอง 173 1 1 175 180 0 0 0
0.00%
แม่ปาน 170 3 0 173 140 0 1 1
0.71%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,248 22 12 2,282 1,800 0 18 18
1.00%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ