อำเภอ������������������������ จังหวัด������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ร้องกวาง 453 12 6 471 260 0 4 4
1.54%
ร้องเข็ม 196 18 0 214 180 0 4 4
2.22%
น้ำเลา 306 26 3 335 200 0 3 3
1.50%
บ้านเวียง 288 23 2 313 280 0 1 1
0.36%
ทุ่งศรี 121 8 0 129 100 0 2 2
2.00%
แม่ยางตาล 184 2 0 186 180 0 0 0
0.00%
แม่ยางฮ่อ 133 9 0 142 120 0 0 0
0.00%
ไผ่โทน 302 5 2 309 180 0 0 0
0.00%
ห้วยโรง 279 9 2 290 160 0 3 3
1.88%
แม่ทราย 186 4 8 198 80 0 2 2
2.50%
แม่ยางร้อง 178 0 2 180 120 0 1 1
0.83%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,626 116 25 2,767 1,860 0 20 20
1.08%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ