อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
นาจักร 141 8 7 156 180 0 47 47
26.11%
น้ำชำ 95 1 0 96 80 0 1 1
1.25%
ป่าแดง 193 3 8 204 200 0 33 33
16.50%
ทุ่งโฮ้ง 227 3 3 233 140 0 8 8
5.71%
เหมืองหม้อ 238 12 3 253 240 0 41 41
17.08%
วังธง 161 3 0 164 120 0 8 8
6.67%
แม่หล่าย 132 25 7 164 160 0 9 9
5.63%
ห้วยม้า 256 5 22 283 280 0 36 36
12.86%
ป่าแมต 201 16 2 219 300 0 77 77
25.67%
บ้านถิ่น 306 3 3 312 220 0 6 6
2.73%
สวนเขื่อน 175 6 7 188 200 0 53 53
26.50%
วังหงส์ 175 2 3 180 140 0 5 5
3.57%
แม่คำมี 220 45 5 270 240 0 35 35
14.58%
ทุ่งกวาว 105 8 2 115 120 0 21 21
17.50%
ท่าข้าม 62 2 2 66 100 0 10 10
10.00%
แม่ยม 41 8 0 49 80 0 28 28
35.00%
ช่อแฮ 267 4 4 275 240 0 12 12
5.00%
ร่องฟอง 130 1 1 132 100 0 1 1
1.00%
กาญจนา 99 3 0 102 180 0 61 61
33.89%
อื่น ๆ 175 11 17 203 0 0 12 12
รวม 3,399 169 96 3,664 3,320 0 504 504
15.18%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ