อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������������������

อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ทุ่งเขาหลวง 218 4 2 224 105 0 0 0
0.00%
เทอดไทย 266 2 4 272 150 0 1 1
0.67%
บึงงาม 328 14 1 343 195 0 2 2
1.03%
มะบ้า 235 9 1 245 150 0 0 0
0.00%
เหล่า 350 6 0 356 165 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,397 35 8 1,440 765 0 3 3
0.39%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ