อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เชียงขวัญ 352 13 8 373 180 0 1 1
0.56%
พลับพลา 301 10 27 338 165 0 2 2
1.21%
พระธาตุ 255 1 9 265 120 0 0 0
0.00%
พระเจ้า 404 2 3 409 180 0 2 2
1.11%
หมูม้น 320 4 0 324 150 0 6 6
4.00%
บ้านเขือง 359 3 0 362 195 0 2 2
1.03%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,991 33 47 2,071 990 0 13 13
1.31%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ