อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ดินดำ 663 130 3 796 255 0 2 2
0.78%
ปาฝา 483 16 10 509 180 0 7 7
3.89%
ม่วงลาด 371 94 5 470 180 0 1 1
0.56%
จังหาร 674 72 4 750 285 0 1 1
0.35%
ดงสิงห์ 816 126 3 945 270 0 3 3
1.11%
ยางใหญ่ 317 29 2 348 150 0 0 0
0.00%
ผักแว่น 534 50 3 587 195 0 0 0
0.00%
แสนชาติ 359 10 4 373 135 0 4 4
2.96%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 4,217 527 34 4,778 1,650 0 18 18
1.09%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ