อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
โพธิ์ทอง 173 1 1 175 105 0 0 0
0.00%
ศรีสมเด็จ 527 0 4 531 195 0 0 0
0.00%
เมืองเปลือย 171 2 4 177 120 0 0 0
0.00%
หนองใหญ่ 464 13 1 478 150 0 2 2
1.33%
สวนจิก 426 0 0 426 210 0 0 0
0.00%
โพธิ์สัย 372 2 3 377 150 0 2 2
1.33%
หนองแวงควง 231 2 3 236 180 0 1 1
0.56%
บ้านบาก 270 1 1 272 120 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,634 21 17 2,672 1,230 0 5 5
0.41%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ