อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมยวดี 406 2 1 409 165 0 1 1
0.61%
ชุมพร 618 5 4 627 210 0 3 3
1.43%
บุ่งเลิศ 322 7 2 331 135 0 1 1
0.74%
ชมสะอาด 335 1 1 337 135 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,681 15 8 1,704 645 0 5 5
0.78%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ