อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
อาจสามารถ 545 5 7 557 255 0 10 10
3.92%
โพนเมือง 588 14 8 610 255 0 4 4
1.57%
บ้านแจ้ง 532 9 7 548 135 0 4 4
2.96%
หน่อม 553 11 9 573 195 0 3 3
1.54%
หนองหมื่นถ่าน 595 10 2 607 255 0 1 1
0.39%
หนองขาม 932 11 4 947 285 0 1 1
0.35%
โหรา 430 2 2 434 210 0 0 0
0.00%
หนองบัว 239 6 0 245 150 0 2 2
1.33%
ขี้เหล็ก 360 3 2 365 180 0 0 0
0.00%
บ้านดู่ 338 4 4 346 165 0 1 1
0.61%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5,112 75 45 5,232 2,085 0 26 26
1.25%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ