อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
โพนทราย 466 4 2 472 210 0 2 2
0.95%
สามขา 286 4 1 291 120 0 0 0
0.00%
ศรีสว่าง 458 5 5 468 225 0 1 1
0.44%
ยางคำ 357 4 1 362 150 0 0 0
0.00%
ท่าหาดยาว 318 1 0 319 150 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,885 18 9 1,912 855 0 3 3
0.35%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ