อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
หนองผือ 325 3 5 333 135 0 2 2
1.48%
หนองหิน 327 3 0 330 150 0 2 2
1.33%
คูเมือง 421 3 1 425 150 0 0 0
0.00%
กกกุง 379 8 0 387 165 0 2 2
1.21%
เมืองสรวง 388 4 2 394 135 0 2 2
1.48%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,840 21 8 1,869 735 0 8 8
1.09%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ