อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
สระคู 565 11 7 6 589 63 0 11 11
17.46%
ดอกไม้ 454 1 2 0 457 42 1 2 3
7.14%
นาใหญ่ 471 1 5 3 480 45 2 0 2
4.44%
หินกอง 719 3 14 0 736 48 2 1 3
6.25%
เมืองทุ่ง 271 4 1 1 277 24 3 2 5
20.83%
หัวโทน 442 2 2 1 447 36 0 1 1
2.78%
บ่อพันขัน 309 6 8 0 323 27 0 0 0
0.00%
ทุ่งหลวง 727 3 6 0 736 45 0 3 3
6.67%
หัวช้าง 411 4 3 0 418 36 0 5 5
13.89%
น้ำคำ 703 11 3 3 720 48 2 1 3
6.25%
ห้วยหินลาด 448 7 1 1 457 36 0 2 2
5.56%
ช้างเผือก 251 7 6 2 266 33 0 0 0
0.00%
ทุ่งกุลา 526 5 0 1 532 42 1 2 3
7.14%
ทุ่งศรีเมือง 469 6 5 0 480 36 3 1 4
11.11%
จำปาขัน 415 45 1 3 464 36 2 1 3
8.33%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 7,181 116 64 21 7,382 597 16 32 48
8.04%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ