อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
สระคู 565 11 7 583 315 0 6 6
1.90%
ดอกไม้ 453 1 2 456 210 0 0 0
0.00%
นาใหญ่ 471 1 5 477 225 0 3 3
1.33%
หินกอง 719 3 14 736 240 0 0 0
0.00%
เมืองทุ่ง 271 4 1 276 120 0 2 2
1.67%
หัวโทน 442 2 2 446 180 0 1 1
0.56%
บ่อพันขัน 309 6 8 323 135 0 0 0
0.00%
ทุ่งหลวง 727 3 6 736 225 0 0 0
0.00%
หัวช้าง 411 4 3 418 180 0 0 0
0.00%
น้ำคำ 703 11 3 717 240 0 3 3
1.25%
ห้วยหินลาด 447 7 1 455 180 0 1 1
0.56%
ช้างเผือก 251 7 6 264 165 0 2 2
1.21%
ทุ่งกุลา 526 5 0 531 210 0 1 1
0.48%
ทุ่งศรีเมือง 469 6 5 480 180 0 0 0
0.00%
จำปาขัน 415 45 1 461 180 0 3 3
1.67%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 7,179 116 64 7,359 2,985 0 22 22
0.74%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ