อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
กลาง 305 4 3 312 165 0 1 1
0.61%
นางาม 698 14 6 718 240 0 6 6
2.50%
เมืองไพร 373 7 3 383 210 0 2 2
0.95%
นาแซง 354 7 5 366 210 0 1 1
0.48%
นาเมือง 609 4 3 616 300 0 4 4
1.33%
วังหลวง 502 2 1 505 270 0 0 0
0.00%
ท่าม่วง 329 3 5 337 165 0 3 3
1.82%
ขวาว 625 5 2 632 240 0 3 3
1.25%
โพธิ์ทอง 485 4 2 491 210 0 0 0
0.00%
ภูเงิน 815 9 4 828 270 0 5 5
1.85%
เกาะแก้ว 445 4 3 452 210 0 1 1
0.48%
นาเลิง 249 6 2 257 150 0 2 2
1.33%
เหล่าน้อย 310 11 0 321 150 0 2 2
1.33%
ศรีวิลัย 261 15 3 279 165 0 0 0
0.00%
หนองหลวง 207 15 2 224 135 0 1 1
0.74%
พรสวรรค์ 249 3 2 254 135 0 3 3
2.22%
ขวัญเมือง 211 5 1 217 165 0 0 0
0.00%
บึงเกลือ 294 8 2 304 135 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 7,321 126 49 7,496 3,525 0 34 34
0.96%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ