อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
หนองพอก 546 8 1 555 210 0 2 2
0.95%
บึงงาม 273 2 3 278 165 0 1 1
0.61%
ภูเขาทอง 602 17 6 625 255 0 8 8
3.14%
กกโพธิ์ 417 4 4 425 180 0 1 1
0.56%
โคกสว่าง 223 1 3 227 150 0 1 1
0.67%
หนองขุ่นใหญ่ 447 3 5 455 195 0 3 3
1.54%
รอบเมือง 566 2 3 571 285 0 3 3
1.05%
ผาน้ำย้อย 367 5 3 375 195 0 2 2
1.03%
ท่าสีดา 328 5 4 337 165 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,769 47 32 3,848 1,800 0 21 21
1.17%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ