อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ขามเปี้ย 553 24 3 580 300 0 0 0
0.00%
เชียงใหม่ 408 7 3 418 180 0 1 1
0.56%
บัวคำ 397 4 1 402 165 0 2 2
1.21%
อัคคะคำ 460 4 4 468 210 0 1 1
0.48%
สะอาด 351 5 3 359 210 0 3 3
1.43%
คำพอุง 331 12 1 344 195 0 3 3
1.54%
หนองตาไก้ 340 3 1 344 150 0 0 0
0.00%
ดอนโอง 261 2 2 265 150 0 2 2
1.33%
โพธิ์ศรี 177 2 0 179 120 0 1 1
0.83%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,278 63 18 3,359 1,680 0 13 13
0.77%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ