อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
แวง 364 6 5 6 381 36 0 12 12
33.33%
โคกกกม่วง 381 5 15 56 457 39 0 30 30
76.92%
นาอุดม 265 44 23 0 332 51 0 7 7
13.73%
สว่าง 352 1 21 17 391 39 2 7 9
23.08%
หนองใหญ่ 586 4 44 6 640 45 1 1 2
4.44%
โพธิ์ทอง 608 21 7 1 637 54 1 12 13
24.07%
โนนชัยศรี 505 11 4 51 571 54 4 67 71
131.48%
โพธิ์ศรีสว่าง 390 4 4 0 398 39 0 0 0
0.00%
อุ่มเม่า 347 4 2 0 353 36 1 2 3
8.33%
คำนาดี 374 7 3 12 396 39 0 24 24
61.54%
พรมสวรรค์ 290 23 52 71 436 33 0 3 3
9.09%
สระนกแก้ว 412 11 3 1 427 48 0 1 1
2.08%
วังสามัคคี 347 35 34 24 440 36 0 46 46
127.78%
โคกสูง 515 9 6 0 530 39 0 1 1
2.56%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5,736 185 223 245 6,389 588 9 213 222
37.76%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ