อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
แวง 364 6 5 375 180 0 6 6
3.33%
โคกกกม่วง 381 5 15 401 195 0 56 56
28.72%
นาอุดม 265 44 23 332 255 0 0 0
0.00%
สว่าง 352 1 21 374 195 0 10 10
5.13%
หนองใหญ่ 586 4 44 634 225 0 4 4
1.78%
โพธิ์ทอง 608 21 7 636 270 0 1 1
0.37%
โนนชัยศรี 505 11 4 520 270 0 51 51
18.89%
โพธิ์ศรีสว่าง 390 4 4 398 195 0 0 0
0.00%
อุ่มเม่า 347 4 2 353 180 0 0 0
0.00%
คำนาดี 374 7 3 384 195 0 12 12
6.15%
พรมสวรรค์ 290 23 52 365 165 0 71 71
43.03%
สระนกแก้ว 412 11 3 426 240 0 1 1
0.42%
วังสามัคคี 347 35 34 416 180 0 2 2
1.11%
โคกสูง 515 9 6 530 195 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5,736 185 223 6,144 2,940 0 214 214
7.28%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ