อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
พนมไพร 717 5 6 728 285 0 4 4
1.40%
แสนสุข 557 8 0 565 270 0 0 0
0.00%
กุดน้ำใส 373 3 2 378 150 0 2 2
1.33%
หนองทัพไทย 551 6 4 561 210 0 2 2
0.95%
โพธิ์ใหญ่ 428 4 5 437 210 0 4 4
1.90%
วารีสวัสดิ์ 294 1 8 303 165 0 3 3
1.82%
โคกสว่าง 399 5 2 406 240 0 0 0
0.00%
โพธิ์ชัย 416 14 1 431 180 0 0 0
0.00%
นานวล 434 6 1 441 195 0 2 2
1.03%
คำไฮ 308 4 1 313 150 0 1 1
0.67%
สระแก้ว 298 4 0 302 135 0 0 0
0.00%
ค้อใหญ่ 169 2 1 172 105 0 0 0
0.00%
ชานุวรรณ 176 1 2 179 105 0 1 1
0.95%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5,120 63 33 5,216 2,400 0 19 19
0.79%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ