อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
พนมไพร 717 5 6 5 733 57 0 4 4
7.02%
แสนสุข 557 8 0 0 565 54 0 1 1
1.85%
กุดน้ำใส 373 3 2 2 380 30 0 0 0
0.00%
หนองทัพไทย 551 6 4 2 563 42 0 0 0
0.00%
โพธิ์ใหญ่ 428 4 5 5 442 42 0 0 0
0.00%
วารีสวัสดิ์ 294 1 8 3 306 33 0 2 2
6.06%
โคกสว่าง 399 5 2 0 406 48 0 1 1
2.08%
โพธิ์ชัย 416 14 1 0 431 36 0 3 3
8.33%
นานวล 434 6 1 2 443 39 0 2 2
5.13%
คำไฮ 308 4 1 1 314 30 0 2 2
6.67%
สระแก้ว 298 4 0 0 302 27 0 0 0
0.00%
ค้อใหญ่ 169 2 1 0 172 21 0 0 0
0.00%
ชานุวรรณ 176 1 2 1 180 21 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5,120 63 33 21 5,237 480 0 15 15
3.13%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ