อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
นิเวศน์ 442 5 1 448 255 0 2 2
0.78%
ธงธานี 294 6 2 302 150 0 3 3
2.00%
หนองไผ่ 492 14 1 507 270 0 2 2
0.74%
ธวัชบุรี 305 5 4 314 180 0 2 2
1.11%
อุ่มเม้า 419 3 1 423 225 0 0 0
0.00%
มะอึ 259 2 1 262 150 0 1 1
0.67%
เขวาทุ่ง 369 1 0 370 150 0 1 1
0.67%
ไพศาล 228 1 2 231 135 0 0 0
0.00%
เมืองน้อย 400 3 1 404 195 0 0 0
0.00%
บึงนคร 387 4 2 393 195 0 10 10
5.13%
ราชธานี 299 2 1 302 165 0 1 1
0.61%
หนองพอก 229 3 3 235 135 0 1 1
0.74%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 4,123 49 19 4,191 2,205 0 23 23
1.04%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ