อำเภอ������������������������������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������������������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
หัวช้าง 617 13 4 634 225 0 3 3
1.33%
หนองผือ 340 1 3 344 165 0 0 0
0.00%
เมืองหงส์ 429 12 7 448 255 0 0 0
0.00%
โคกล่าม 382 4 3 389 240 1 1 2
0.83%
น้ำใส 269 6 2 277 150 0 0 0
0.00%
ดงแดง 664 6 9 679 240 0 3 3
1.25%
ดงกลาง 387 4 3 394 150 0 1 1
0.67%
ป่าสังข์ 319 1 6 326 210 0 2 2
0.95%
อีง่อง 282 0 2 284 135 0 0 0
0.00%
ลิ้นฟ้า 430 3 7 440 135 0 1 1
0.74%
ดู่น้อย 348 4 1 353 210 0 1 1
0.48%
ศรีโคตร 282 9 4 295 135 0 2 2
1.48%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 4,749 63 51 4,863 2,250 1 14 15
0.67%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ