อำเภอ������������������������������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������������������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หัวช้าง 617 13 4 4 638 45 0 2 2
4.44%
หนองผือ 340 1 3 0 344 33 0 4 4
12.12%
เมืองหงส์ 429 12 7 0 448 51 0 0 0
0.00%
โคกล่าม 382 4 3 2 391 48 0 2 2
4.17%
น้ำใส 269 6 2 0 277 30 0 1 1
3.33%
ดงแดง 664 6 9 3 682 48 0 1 1
2.08%
ดงกลาง 387 4 3 1 395 30 0 4 4
13.33%
ป่าสังข์ 319 1 6 2 328 42 0 1 1
2.38%
อีง่อง 282 0 2 0 284 27 0 0 0
0.00%
ลิ้นฟ้า 430 3 7 1 441 27 0 1 1
3.70%
ดู่น้อย 348 4 1 1 354 42 0 0 0
0.00%
ศรีโคตร 282 9 4 2 297 27 0 4 4
14.81%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 4,749 63 51 16 4,879 450 0 20 20
4.44%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ