อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บัวแดง 416 2 5 423 180 0 0 0
0.00%
ดอกล้ำ 557 1 2 560 225 0 1 1
0.44%
หนองแคน 567 4 5 576 210 0 7 7
3.33%
โพนสูง 335 1 5 341 135 0 5 5
3.70%
โนนสวรรค์ 554 2 3 559 240 0 1 1
0.42%
สระบัว 589 4 2 595 255 0 2 2
0.78%
โนนสง่า 395 3 3 401 150 0 3 3
2.00%
ขี้เหล็ก 308 3 1 312 120 0 4 4
3.33%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,721 20 26 3,767 1,515 0 23 23
1.52%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ