อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เกษตรวิสัย 601 3 2 606 270 1 1 2
0.74%
เมืองบัว 409 7 5 421 195 0 7 7
3.59%
เหล่าหลวง 409 2 1 412 225 0 0 0
0.00%
สิงห์โคก 427 2 2 431 195 0 5 5
2.56%
ดงครั่งใหญ่ 725 3 2 730 195 0 0 0
0.00%
บ้านฝาง 510 1 4 515 255 0 1 1
0.39%
หนองแวง 405 0 0 405 225 0 11 11
4.89%
กำแพง 357 1 0 358 180 0 3 3
1.67%
กู่กาสิงห์ 509 6 3 518 195 0 3 3
1.54%
น้ำอ้อม 226 3 1 230 135 0 1 1
0.74%
โนนสว่าง 302 3 1 306 210 0 3 3
1.43%
ทุ่งทอง 296 1 1 298 150 0 0 0
0.00%
ดงครั่งน้อย 461 3 2 466 195 0 1 1
0.51%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5,637 35 24 5,696 2,625 1 36 37
1.41%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ